هدف از کاردرمانی ذهنی کودکان شناسایی ضعف های کودکان در انجام کارهای ضروی و روزمره و بهبود بخشیدن به توانمندیهای آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی و حضور فعال و توانای آنان در جامعه است .

کاردرمانان کلینیک کاردرمانی ذهنی باران اسلامشهر خدمات زیر را برای کودکان واجد شرایط ارائه می کند :

تقویت مهارتهای حرکتی (دویدن، پریدن از موانع، رد شدن و …)
تقویت هماهنگی حرکتی وعملکرد دستها (قیچی کردن، نوشتن، کاربرد ابزارها و…)
آموزش مفاهیم اولیه جهت بهبود ارتباط و حضور اجتماعی (شناخت رنگها، اعضای بدن، ارتباط فردی و ….)
تقویت مهارتهای ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و …)
تقویت مهارتهای روزمره زندگی (استقلال در دستشویی رفتن، غذا خوردن، لباس پوشیدن و ….)
تقویت و تسهیل مهارتهای رفتاری و سازگاری (آموزش رفتار اجتماعی، اصلاح رفتار، یکپارچگی حسی و …).
تسهیل ارتباط موثر با محیط (تحمل کلاس، ارتباط با همسالان، رفع رفتارهای کلیشه ای و خودآزاری و ….)
اصلاح ضایعات حرکتی (بهبود تغییر شکلهای اندام، توصیه وسایل کمکی مثل صندلی مخصوص، اسپیلنت، واکر و …)

 

بازی نقش موثری در درمان کودکان نیازمند کاردرمانی ذهنی دارد برای مثال چند بازی را معرفی می کنیم :

 

بلوک خانه ساز 

کاردرمانی ذهنی 

پازل جاگذاری 

 

بازی تعادل

بیماری های قلبی عروقی بیشــترین آمار مرگ و میر را به خود اختصاص داده است و تا سال 2020  همچنان عامل اولیه مرگ و میر در دنیا خواهد بود. تعداد بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر که به درمان های دارویی پاسخ نمی دهند، تحت عمل  .)2004 سال است که در جهان پزشکی انجام می پذیرد (ویلیامز، 35جراحی پیوند عروق کرونر قرار می گیرند. این روش رایج حدود اگرچه عمل جراحی پیوند عروق کرونر یک عمل رایج با میزان مرگ و میر پایین می باشــد و باعث تسکین نشانه های آنژین به نحو مطلوبی می گردد؛ اما بهبودی پس از جراحی های قلبی همراه با علائم و نشانه های درد و دیسترس روانی و مشکلات مربوط به خواب .)2010می باشد (نرباس و همکاران،  سال است که اختلال خواب در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر شناسایی شده است. محققان این اختلال را 30بیش از پس از جراحی عروق کرونر به عوامل متعددی همچون محیط بیمارستان، تفاوت های فردی از نظر سن، جنس، بیماری های همراه ) می نویسد اختلال خواب بعد از جراحی های 2001). روزنبرگ (2002و اثرات درمان طبی و جراحی نسبت داده اند (ردکر و هگز، بزرگ غیرقلبی دو تا چهار روز بعد از عمل به طول می انجامد؛ اما اختلالات خواب بعد از جراحی قلبی در صورت عدم درمان می تواند برای ماه ها طول بکشد. خواب و بیداری یک فرایند فیزیولوژیک در بدن است که نقش ترمیمی و حفاظتی داشته و در بازسازی قوای .)2002جسمی و هیجانی سهیم بسزایی دارد (وارکارولیس و همکاران، ) در مطالعه 2002برخی محققان به وجود نوعی ارتباط بین اختلالات خواب و حوادث قلبی پی برده اند. به طور مثال گوستافســن ( خودمی نویسد: «اختلال در شروع خواب، یک عامل خطر مستقل در ایجاد حوادث قلبی در مردان می باشد». همچنین وی می گوید که بین خواب ناکافی و بسیاری از تظاهرات بالینی بیماری عروق کرونر مانند آنژین صدری، آریتمی قلبی، افزایش فشار خون، مشکلات تنفسی، خطر گسترش انفارکتوس میوکارد و مرگ ناگهانی ارتباط وجود دارد. امروزه اگرچه برای پیامدهایی نظیر اختلالات خواب در بیماران قلبی از روش های دارویی استفاده می شود، اما این روش ها می توانند با بروز برخی عوارض جانبی همراه باشند. بنابراین، توجه همه جانبه به نیازهای بیماران برای پرستار، به عنوان اولین کسی که با علائم ). در این راستا، اقدامات مختلف پرستاری 2008و نیازهای بیمار ارتباط دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت (الیوت و همکاران، به عنوان شــیوه های درمانی تکمیلی جهت کمک به بیماران برای دستیابی به نیازهای روانی و جسمانی آنان انجام شده است و یکی از روش هایی که در سال های اخیر مورد توجه همگان قرار گرفته است، استفاده از درمان های مکمل پس از جراحی قلب می باشد. یکی از پرطرفدارترین روش های طب مکمل ماساژ درمانی است و در میان درمان های مکمل، ماساژ در رتبه سوم از نظر شیوع استفاده ). تحقیقات انجام شده نشان داده است که ماساژ درمانی یک مداخله مؤثر پرستاری 2009برای بیماران می باشد (آلبرت و همکاران،  )2009)؛ سکته مغزی (کانگ و همکاران، 2003است و باعث آرام سازی، و کاهش درد و استرس در بیماران قلبی (مک نامارا و همکاران، )، لیکن شواهد کافی در مورد اثربخشی آن در اختلال خواب ناشی 2010و کاهش استرس در زنان باردار می شود (بذرافشان و قربانی، از جراحی بای پاس عروق کرونر در دسترس نمی باشد. از بین انواع مختلف ماساژ، ماساژ سوئدی، ماساژی آرامش بخش است که اســاس آن را پروفسوري بنام پرهنریک لینک در آغاز قرن نوزدهم ارائه داد و دارای فواید دیگری نظیر افزایش جریان خون، آرام کردن ذهنو جسم، کاهش استرس و فشار عضلاني و افزایش سطح ) در طی مطالعه خود بیان نمودند که ماساژ سوئدي تأثیر بیشتري 2009). آلبرت و همکاران (2002سلامتي نیز می باشد (گکسدی، ) نیز در طي مطالعه خود به این 2009 بر کاهش استرس و اضطراب بیماران تحت جراحي قلب باز دارد و از طرف دیگر بیل هالت و ماتا ( نتیجه رسیدند که براي بیماراني که داراي سطح بالاي اضطراب و استرس هستند باید از تکنیک هاي سطحي ماساژ استفاده کرد. از )، معتقد هستند که استفاده از درمان های مکمل شامل ماساژ و رفلکسولوژی در خدمات 2008طرف دیگر، ویل کینسون و همکاران ( مراقبت سلامتی هنوز بحث انگیز اســت. وجود این گونه تردیدها در جوامع و حتی در میان جامعه پزشکی، یکی از چالش های اصلی ) و همین امر لزوم وجود یک پشتوانه 2008موجود برای ورود این اقدامات به مجموعه عملکرد پرستاری می باشد (الیوت و همکاران، غنی تحقیقاتی برای ورود هر چه سریع تر این مقوله به مداخلات پرستاری را ضروری می سازد، زیرا وجود یک راهنمای علمی مناسب برای پرستاران، آنها را در انجام مراقبت های با کیفیت بالا و بر اساس شواهد علمی حمایت می نماید. با توجه به این که آمار موجود بر شیوع بالای مشکلات مربوط به خواب بعد از عمل جراحی قلب دلالت دارد و درمان های متداول نیز به لحاظ اثربخشی و مقبولیت مورد نقد و بررسی بیشتر قرار دارند؛ پژوهشگر بر آن شد تا با طراحی این مطالعه، تأثیر ماساژ درمانی بر کیفیت خواب بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر را مورد بررسی قرار دهد

اختلال نقص توجه - بيش فعالي اختلال شايعي در دوران کودکي است و يافتن درمان موثري که از شدت و عمق نشانه هاي آن بکاهد، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در پژوهش حاضر، اثر يکپارچگي حسي - حرکتي با تاکيد بر حواس عمقي و دهليزي به عنوان يک روش درماني براي بهبود نشانه هاي اصلي اين اختلال مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون همراه با دو گروه آزمايش و شاهد بود. از بين دانش آموزان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه - بيش فعالي که در سال تحصيلي 91-1390 در شهر سمنان مشغول به تحصيل بودند، 32 دانش آموز به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه 16 نفري آزمايش و شاهد تقسيم شدند. گروه آزمايش هفته اي دو بار و طي 12 جلسه دو ساعته، مداخله يکپارچگي حسي - حرکتي (با تاکيد بر حواس عمقي و دهليزي) را دريافت نمودند. نشانه هاي اختلال نقص توجه - بيش فعالي هر دو گروه با استفاده از پرسش نامه نشانه هاي مرضي کودکان Child symptom inventory) يا CSI) (4) ارزيابي شد. داده هاي جمع آوري شده با آزمون هاي آماري Shapiro-Wilk و تحليل کوواريانس چند متغيري (MANOVA) و تک متغيري(UNIANCOVA) بررسي شدند.
يافته ها: طبق آزمون مبتني بر گزارش معلمان، گروه آزمايش در نمرات متغير بي توجهي و بيش فعالي نسبت به گروه شاهد عملکرد بهتري داشت (P<0.001)، ولي کاهش نمرات متغير تکانشگري گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد معني دار نبود، ولي بر اساس آزمون مبتني بر گزارش والدين در نمرات متغير بي توجهي، بيش فعالي و تکانشگري گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد عملکرد بهتري داشت .
نتيجه گيري: در مجموع مداخله يکپارچگي حسي - حرکتي با تاکيد بر حواس عمقي و دهليزي به طور معني داري نقص توجه، بيش فعالي و تکانشگري را در جامعه مورد بررسي بهبود داد.

 

هدف این تحقيق شناخت تأثیر نوروفیدبک در اصالح دامنۀ امواج مغزی و عملکرد پیوسته دیداری- حرکتی )پایداری توجه( دانشجويان با عاليم اختالال کمبود توجه همراه با بیش فعالی می باشد. در این تحقیق مداخله اي که با استفاده از يك گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد، 34 نفر از دانشجويان دختر كه داراي نمره باال در پرسش نامه بيش فعالي كانرز و نسبت تتا-بتا بودند، به صورت تصادفی انتخاب و سپس در دو گروه آموزش

sنوروفیدبک از سال 1970 برای درمان اضطراب استفاده می شد کارهای اولیه توسط کلیترمن و کامیوا و با آمورش آلفا همراه بود. امواج آلفا امواج با ولتاژ بالا و صاف 8-12 هرتز است که این امواج باعث آرامش می شود.هدف ازنوروفیدبک آموزش تغییر نوار مغز است که برای رسیدن به عملکرد شناختی مناسب و ایجاد آرامش و برای درمان اضطراب و افسردگی و و اختلال خواب و درد و الکلیسم و سایر اعتیاد ها استفاده می

علت بروز خشم در کودکان

بچه ها در زمان های اول کودکی یاد خواهند گرفت که با عصبانی شدن می توانند توجه دیگران رابه خود جلب کنند و به آنچه می خواهند برسند به این ترتیب با بزرگ تر شدن شکل های مختلفی از خشم را در موقعیت های مختلف به کار خواهند برد در اوایل کودکی خشم بیشتر در اثر مزاحمت دیگران و ایجاد اختلال در فعالیت های کودک بروز می کند

دلیل پزشکی چپ دست بودن افراد

به گزارش تهیه شده از جماران، پیش از این محققان مختلف به این نتیجه رسیده بودند که چپ دست یا راست دست بودن افراد به نامتقارنی دو نیمکره مغز آن‌ها بستگی خواهد داشت اما محققان آلمانی به این نتیجه رسیده اند که اولویت استفاده از دست چپ یا راست در هشت هفتگی جنین و در نخاع آن مشخص می‌شود و در هفته سیزده بارداری با استفاده از سونوگرافی قابل تشخیص است.

اهمیت زبان در زندگی افراد

در این دوره زمانی هیچ کس نمی تواند اهمیت زبان را نادیده بگیرد. درحقیقت آدم ها به طور کلی از طریق رادیو، تلویزیون، بلندگوهای اماکن عمومی، و . . . با گفتار احاطه شده ایم. گفتار در همه جا مورد استفاده است.بنابر این چیز عجیبی نخواهد بود که والدین این همه بر وضعیت گفتار کودکانشان تاکید دارند

کمبود توجه در کودکان

اختلال کمبود توجه در کودکان یک اختلال عصبی زیستی به شمار میرود که با میزان نامناسب بی‌توجهی به آنها به لحاظ تکاملی در دوران رشد، رفتارهای تکانه‌ای و در برخی موارد، بیش‌فعالی، تعیین و به طور مناسب مشص میشود. این اختلال کمبود توجه ممکن است با بیش فعالی ناشی از کمبود توجه با هم باشند

بیماری SMA (اس ام ای)

اس ام ای (SMA) بیماری محرک عصبی میباشد . محرکهای عصبـی برروی عضلات ارادی که اغلب برای انجام فعالیتـــها بکار برده می شوند دخالت خواهند کرد نظیر چهار دست وپا رفتن راه رفتن کنترل سرو گردن وبلعیدن . اس ام ای (SMA )یکی از نادرترین بیماریها ست که به نسبت از شیــوع بالائی برخوردار است