برخی از قواعد ابتدایی و کلیدی که معمولا دانش آموزان دارای اتیسم نیاز به یادگیری آنها دارند عبارتند از:

صبر کردن: با استفاده از تصاویر یا نوشته میتوان مفهوم صبر کردن را از حالت انتزاعی خارج و آنرا به موقعیت موجود اختصاص داد.

رعایت نوبت: این امر را میتوان با استفاده از داستانهای اجتماعی آموزش داد.

انتقال از یک فعالیت: انتقال از یک کار به کار دیگر خصوصا اگر دانش آموز کار قبلی را تمام نکرده باشد,ممکن است بسیار مشکل باشد.در این راستا ضمن استفاده از داستان اجتماعی باید از نشانه هایی جهت آماده سازی دانش آموز استفاده کرد.

تغییر موضوع صحبت: برخی دانش آموزان فقط درباره یک موضوعی صحبت میکنند و بنظر میرسد که نمیخواهند یا نمیتولنند موضوع بحث را عوض کنند.نشانه های تصویری درباره زمان یا مکان  صحبت در مورد موضوع مورد علاقه,ممکن است به آنها کمک کند تا بفهمند چه زمانی صحبت خود را تغییر یا خاتمه دهند.

پایان دادن: به دانش آموزان یاد دهید تا با استفاده از راهنماهای محیطی مانند ملاحظه رفتار دیگران متوجه زمان پایان شوند.در صورت لزوم از ساعت,زنگ یا روشهای دیگر استفاده کنید.

آغاز صحبت: با کمک داستانهای اجتماعی به همراه عکس یا تصویر,به دانش آموز یاددهید چگونه به دیگران نزدیک شود و سلام و احوالپرسی کند,چیزی بخواهد و وارد بازی شود.

انعطاف پذیری: میتوان از روشهای تصویری برای توضیح تغییرات برنامه استفاده کرد.اگر دانش آموز از برنامه تصویری استفاده میکند,میتوان نشانه خاصی را برای تغییر در نظر گرفت یا روی برنامه مزبور را خط کشید یا برداشت.

ساکت بودن: کمکهای تصویری برای آموزش رفتار خاص,مثل ساکت بودن یا کنترل میزان صدا(آرام یا بلند صحبت کردن) میتواند سودمند باشد.