هدف این تحقيق شناخت تأثیر نوروفیدبک در اصالح دامنۀ امواج مغزی و عملکرد پیوسته دیداری- حرکتی )پایداری توجه( دانشجويان با عاليم اختالال کمبود توجه همراه با بیش فعالی می باشد. در این تحقیق مداخله اي که با استفاده از يك گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد، 34 نفر از دانشجويان دختر كه داراي نمره باال در پرسش نامه بيش فعالي كانرز و نسبت تتا-بتا بودند، به صورت تصادفی انتخاب و سپس در دو گروه آموزش

نوروفيدبك و گروه کنترل جایگزین شدند. براي گروه اول آموزش نوروفيدبك در 20 جلسه اعمال شد و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکرد. داده هاي پژوهش با کمک دستگاه نوروفیدبک )TFN ،)پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختالل بیش فعالی– کم توجهی بزرگساالن کانرز، و آزمون عملکرد پیوسته )TPC )جمع آوري شد. براي تجزیه و تحلیل داده ها از تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده شد. نتايج بيانگر بهبودی معنادار در همه ابعاد آزمون عملکرد پیوسته یعنی )پاسخ های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه( و دامنه امواج مغزی تتا، ریتم حسی حرکتی و بتا در گروه نوروفيدبك بود. نتایج این پژوهش حاکی از کارآیی نوروفیدبک به عنوان یک شیوه درمانی در اصالح امواج مغزی و درمان مشکالت توجه در دانشجويان دختر مبتال به اختالل کمبود توجه همراه با بیشفعالی در مقایسه با گروه كنترل است.