اس ام ای (SMA) بیماری محرک عصبی میباشد . محرکهای عصبـی برروی عضلات ارادی که اغلب برای انجام فعالیتـــها بکار برده می شوند دخالت خواهند کرد نظیر چهار دست وپا رفتن راه رفتن کنترل سرو گردن وبلعیدن . اس ام ای (SMA )یکی از نادرترین بیماریها ست که به نسبت از شیــوع بالائی برخوردار است

یعنی از هر شش هزار نفر  زایمان یکی از نوزادن درگیر میشود وتقریبا از هر چهل نفر یک نفر ناقل ژن معیوب میباشد

اس ام ای (SMA)  برروی عضـلات طرفی ستون فقرات بیشتر در عضلات پروگزیمال ( آنهایی که به تنه نزدیکتر ند نظیر عضلات شانه ها لکن وپشت ) تاثیر گذاز است . ضعف در عضلات پاها نسبت به دستها بیشتر میباشد در بعضی از زمان ها برروی عضلات بلع وتغذیه کودک نیز تاثیر خود را میگذارد. .درگیری برروی عضلات تنفسی ( عضلاتی که مسئول تنفس وبروز سرفه میباشند ) باعث افزایش بروز مشکلات تنفسی از جمله پنومونی ودیگر بیماریها ی ریوی می گردد. دراین بیماری احساسات وتوانائی درک حسی دستــخوش تغییر نمی گردد . فعالیتهای ذهنی درحـــد طبیعی بوده واغلب دیده می شود که بیماران آس ام ای (SMA)  بطور شگفت انگیزی باهوش واجتماعی هستند .