بیماری های قلبی عروقی بیشــترین آمار مرگ و میر را به خود اختصاص داده است و تا سال 2020  همچنان عامل اولیه مرگ و میر در دنیا خواهد بود. تعداد بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر که به درمان های دارویی پاسخ نمی دهند، تحت عمل  .)2004 سال است که در جهان پزشکی انجام می پذیرد (ویلیامز، 35جراحی پیوند عروق کرونر قرار می گیرند. این روش رایج حدود اگرچه عمل جراحی پیوند عروق کرونر یک عمل رایج با میزان مرگ و میر پایین می باشــد و باعث تسکین نشانه های آنژین به نحو مطلوبی می گردد؛ اما بهبودی پس از جراحی های قلبی همراه با علائم و نشانه های درد و دیسترس روانی و مشکلات مربوط به خواب .)2010می باشد (نرباس و همکاران،  سال است که اختلال خواب در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر شناسایی شده است. محققان این اختلال را 30بیش از پس از جراحی عروق کرونر به عوامل متعددی همچون محیط بیمارستان، تفاوت های فردی از نظر سن، جنس، بیماری های همراه ) می نویسد اختلال خواب بعد از جراحی های 2001). روزنبرگ (2002و اثرات درمان طبی و جراحی نسبت داده اند (ردکر و هگز، بزرگ غیرقلبی دو تا چهار روز بعد از عمل به طول می انجامد؛ اما اختلالات خواب بعد از جراحی قلبی در صورت عدم درمان می تواند برای ماه ها طول بکشد. خواب و بیداری یک فرایند فیزیولوژیک در بدن است که نقش ترمیمی و حفاظتی داشته و در بازسازی قوای .)2002جسمی و هیجانی سهیم بسزایی دارد (وارکارولیس و همکاران، ) در مطالعه 2002برخی محققان به وجود نوعی ارتباط بین اختلالات خواب و حوادث قلبی پی برده اند. به طور مثال گوستافســن ( خودمی نویسد: «اختلال در شروع خواب، یک عامل خطر مستقل در ایجاد حوادث قلبی در مردان می باشد». همچنین وی می گوید که بین خواب ناکافی و بسیاری از تظاهرات بالینی بیماری عروق کرونر مانند آنژین صدری، آریتمی قلبی، افزایش فشار خون، مشکلات تنفسی، خطر گسترش انفارکتوس میوکارد و مرگ ناگهانی ارتباط وجود دارد. امروزه اگرچه برای پیامدهایی نظیر اختلالات خواب در بیماران قلبی از روش های دارویی استفاده می شود، اما این روش ها می توانند با بروز برخی عوارض جانبی همراه باشند. بنابراین، توجه همه جانبه به نیازهای بیماران برای پرستار، به عنوان اولین کسی که با علائم ). در این راستا، اقدامات مختلف پرستاری 2008و نیازهای بیمار ارتباط دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت (الیوت و همکاران، به عنوان شــیوه های درمانی تکمیلی جهت کمک به بیماران برای دستیابی به نیازهای روانی و جسمانی آنان انجام شده است و یکی از روش هایی که در سال های اخیر مورد توجه همگان قرار گرفته است، استفاده از درمان های مکمل پس از جراحی قلب می باشد. یکی از پرطرفدارترین روش های طب مکمل ماساژ درمانی است و در میان درمان های مکمل، ماساژ در رتبه سوم از نظر شیوع استفاده ). تحقیقات انجام شده نشان داده است که ماساژ درمانی یک مداخله مؤثر پرستاری 2009برای بیماران می باشد (آلبرت و همکاران،  )2009)؛ سکته مغزی (کانگ و همکاران، 2003است و باعث آرام سازی، و کاهش درد و استرس در بیماران قلبی (مک نامارا و همکاران، )، لیکن شواهد کافی در مورد اثربخشی آن در اختلال خواب ناشی 2010و کاهش استرس در زنان باردار می شود (بذرافشان و قربانی، از جراحی بای پاس عروق کرونر در دسترس نمی باشد. از بین انواع مختلف ماساژ، ماساژ سوئدی، ماساژی آرامش بخش است که اســاس آن را پروفسوري بنام پرهنریک لینک در آغاز قرن نوزدهم ارائه داد و دارای فواید دیگری نظیر افزایش جریان خون، آرام کردن ذهنو جسم، کاهش استرس و فشار عضلاني و افزایش سطح ) در طی مطالعه خود بیان نمودند که ماساژ سوئدي تأثیر بیشتري 2009). آلبرت و همکاران (2002سلامتي نیز می باشد (گکسدی، ) نیز در طي مطالعه خود به این 2009 بر کاهش استرس و اضطراب بیماران تحت جراحي قلب باز دارد و از طرف دیگر بیل هالت و ماتا ( نتیجه رسیدند که براي بیماراني که داراي سطح بالاي اضطراب و استرس هستند باید از تکنیک هاي سطحي ماساژ استفاده کرد. از )، معتقد هستند که استفاده از درمان های مکمل شامل ماساژ و رفلکسولوژی در خدمات 2008طرف دیگر، ویل کینسون و همکاران ( مراقبت سلامتی هنوز بحث انگیز اســت. وجود این گونه تردیدها در جوامع و حتی در میان جامعه پزشکی، یکی از چالش های اصلی ) و همین امر لزوم وجود یک پشتوانه 2008موجود برای ورود این اقدامات به مجموعه عملکرد پرستاری می باشد (الیوت و همکاران، غنی تحقیقاتی برای ورود هر چه سریع تر این مقوله به مداخلات پرستاری را ضروری می سازد، زیرا وجود یک راهنمای علمی مناسب برای پرستاران، آنها را در انجام مراقبت های با کیفیت بالا و بر اساس شواهد علمی حمایت می نماید. با توجه به این که آمار موجود بر شیوع بالای مشکلات مربوط به خواب بعد از عمل جراحی قلب دلالت دارد و درمان های متداول نیز به لحاظ اثربخشی و مقبولیت مورد نقد و بررسی بیشتر قرار دارند؛ پژوهشگر بر آن شد تا با طراحی این مطالعه، تأثیر ماساژ درمانی بر کیفیت خواب بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر را مورد بررسی قرار دهد