هدف از کاردرمانی ذهنی کودکان شناسایی ضعف های کودکان در انجام کارهای ضروی و روزمره و بهبود بخشیدن به توانمندیهای آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی و حضور فعال و توانای آنان در جامعه است .

کاردرمانان کلینیک کاردرمانی ذهنی باران اسلامشهر خدمات زیر را برای کودکان واجد شرایط ارائه می کند :

تقویت مهارتهای حرکتی (دویدن، پریدن از موانع، رد شدن و …)
تقویت هماهنگی حرکتی وعملکرد دستها (قیچی کردن، نوشتن، کاربرد ابزارها و…)
آموزش مفاهیم اولیه جهت بهبود ارتباط و حضور اجتماعی (شناخت رنگها، اعضای بدن، ارتباط فردی و ….)
تقویت مهارتهای ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و …)
تقویت مهارتهای روزمره زندگی (استقلال در دستشویی رفتن، غذا خوردن، لباس پوشیدن و ….)
تقویت و تسهیل مهارتهای رفتاری و سازگاری (آموزش رفتار اجتماعی، اصلاح رفتار، یکپارچگی حسی و …).
تسهیل ارتباط موثر با محیط (تحمل کلاس، ارتباط با همسالان، رفع رفتارهای کلیشه ای و خودآزاری و ….)
اصلاح ضایعات حرکتی (بهبود تغییر شکلهای اندام، توصیه وسایل کمکی مثل صندلی مخصوص، اسپیلنت، واکر و …)

 

بازی نقش موثری در درمان کودکان نیازمند کاردرمانی ذهنی دارد برای مثال چند بازی را معرفی می کنیم :

 

بلوک خانه ساز 

کاردرمانی ذهنی 

پازل جاگذاری 

 

بازی تعادل