جلب نمودن توجه آن ها:
ممکن است کودک دارای اتیسم توجه خود را به یک موضوع خاص متمرکز نماید و اینطور برداشت شود که نمیشنود.

قبل از تشویق کودک دارای اتیسم به بازی کردن،باید کودکان طبیعی توجه اورا به سمت خود جلب نمایند. برای این کار لازم است روبه روی کودک دارای اتیسم ایستاده و تلاش کنند با او تماس چشمی برقرار نمایند.

آسان نمودن کارها:
وقتی سعی دارید به کودک دارای اتیسم مهارت جدیدی را بیاموزید، این مهارت را به مهارت های ساده تر تقسیم نموده و هر مرحله را به طور مجزا امورش دهید.

جایزه دادن در قبال انجام کارها :
وقتی کودک دارای اتیسم از عهده کاری برامد و ان کار را به خوبی انجام داد به او جایزه دهید .این جایزه می تواند تشویق کلامی یا چسباندن جایزه او روی دیوار باشد.پاداش های مثبت یک محرک قوی برای کودکان دارای اتیسم و کودکان طبیعی محسوب می شود.