بعضی از مادران و حتی درمانگران در مراحل اولیه درمان کودکان اوتیسم که کودک تازه شروع به بیان کلمات می کند،

برای تحریک کودک و پیشرفت کلمات بارها و بارها به او میگویند: بگو آب، بگو توپ و....این تکرارها باعث میشود که گاهی اوقات وقتی از کودک میپرسیم این چیه؟ کودک می گوید: بگو توپ!!!
چه اتفاقی افتاده؟اینقدر کلمه بگو به صورت مکرر در کنار آیتم ها آمده که کودک بگو را هم به عنوان یک واحد بیانی چسبیده به آیتم ها یاد میگرد و در سیستم معنایی او توپ = بگو توپ!!
پس سعی کنید به جای بیان بگو قبل از هر تحریک از تغییرات بلندی صدا،لحن تاکیدی همراه با اشاره کردن استفاده کنید،و هیچوقت بدون وجود تصویر،ماکت و یا آیتم واقعی از کودک نخواهید صرفا تکرار کند.
محسن گلریز، کارشناسی ارشد گفتاردرمانی و متخصص در درمان کودکان اوتیسم