کودکان طیف اتیسم

یکی از مواردی که منجر به اکو در کودکان طیف اتیسم میشود،

تکرار بیش از حد تمریناتی است که کودک فرا گرفته، در بعضی از درمان ها مانند ABA گاهی آیتم ها بارها و بارها تکرار میشوند که منجر به اکو در کودکان اوتیسم میشود.
سعی کنید بعد از اینکه آیتم توسط کودک یاد گرفته شد،آن را به صورت کاربردی و واقعی در محیط زندگی واقعی استفاده کنید تا کودک تعمیم بدهد.