کودکان از طریق بازی می آموزند و آموزش زبان نیز از همین قانون پیروی می کند.

ترغیب بازی و تعاملات اجتماعی:

کودکان از طریق بازی می آموزند و آموزش زبان نیز از همین قانون پیروی می کند.

 تقلید از کودک:
تقلید کردن از صداسازی ها و رفتارهای بازی کودک، کودک را ترغیب به آواسازی و تعامل بیشتر می نماید.

 تمرکز بر روی رفتارهای غیر کلامی:
ژست ها و تماس چشمی می تواند پایه های زبان را بسازد.

دادن فضا به کودک برای صحبت کردن:
طبیعی است که زمانی که کودک به صورت کلامی پاسخ نمی دهد، ما به جای او کلام را تکمیل کنیم.
اما بسیار حائز اهمیت است تا فرصت های بسیاری را برای برقراری ارتباط برای کودک فراهم آوریم، حتی اگر او صحبت نمی کند.
زمانی که از کودک درخواستی دارید و یا او از شما چیزی می خواهد، در حالی که به حالت انتظار به او می نگرید، برای چند ثانیه مکث کنید.
هرگونه صدا و یا حرکت بدن را زیر نظر بگیرید و تشویق و ترغیب کنید.

کلام خود را ساده کنید:
از قانون "یکی بیشتر" استفاده کنید به معنی که اگر کودک کلام ندارد، تلاش کنید به صورت تک کلمات با او صحبت کنید .
به عنوان مثال اگر او توپ بازی می کند بگویید: توپ!
و اگر کلام کودک تک کلمه است، شما برای صحبت کردن با او از عبارات ساده استفاده نمایید.

?اعمال، اهداف، مقاصد و هیجانات کودک را با استفاده از قانون "یکی بیشتر" توصیف کنید.

نوین توان بعنوان مرکز تخصصی گفتار درمانی کودکان اوتیسم می باشد با ما تماس بگیرید

منبع: Autism Speaks

ترجمه مطلب: یاسمین رحمتی