در این کنفرانس مطالبی در خصوص تعریف بیماری و تقسیم بندی جدید آن، علل ایجاد و روشهای درمان آن، نحوه برخورد با این کودکان و همچنین آخرین مقالات در خصوص کاربرد رژیمهای غذایی و مکملها

در درمان کودکان اوتیسم توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی ارائه و به بحث گذاشته شد. آقای دکتر مومنی از دانشگاه لیناوس سوئد توضیحاتی در مورد روش تشخیصی جدیدی که توسط خود ایشان کشف و مقالات آن نیز به چاپ رسیده است داده و به پرسشها شرکت کنندگان پاسخ دادند. همچنین دکتر مرتاض عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اختلالات ایمونولوژیکی در کودکان مبتلا به اوتیسم و نتایج تحقیقات خود در این زمینه سخنرانی نمودند.