در این دوره زمانی هیچ کس نمی تواند اهمیت زبان را نادیده بگیرد. درحقیقت آدم ها به طور کلی از طریق رادیو، تلویزیون، بلندگوهای اماکن عمومی، و . . . با گفتار احاطه شده ایم. گفتار در همه جا مورد استفاده است.بنابر این چیز عجیبی نخواهد بود که والدین این همه بر وضعیت گفتار کودکانشان تاکید دارند

به همین دلیل است که کوچکترین تاخیری در گفتار موجب نگرانی زیاد پدر و مادر و اطرافیان می شود. پس کودکانی که مشکل گفتاری دارند احتیاج به کمکهای اضافه تری خواهند داشت که این کمک ها ار باید از طریق تمرین ها و مشاوره های گفتار درمانی پزشکان مجرب را طلب کرد .همه ی بچه ها بالاخره یک زمانی باید صحبت کردن را بیاموزند و بهترین موقیعت زمانی برای خم گفتن کودک زمانی استکه طفل هنوز روی زانوهای پدر و مادرش می نشیند. مادر اولین معلم کودک است. براستی که مادران شایسته ترین افراد برای آموزش گفتار به فرزندانشان هستند، با اینحال آموزش سخن گفتن به کودکانی که تاخیر یا مشکل گفتاری دارند کار ساده ای نیست. برای کمک به آنها پدر و مادر باید بدانند که یادگیری زبان مستلزم چه چیزهایی است و اینکه زبان چیزی بیشتر از توانایی صحبت کردن است.