دکتر جهانی با حضور در کلینیک پایا بعنوان یک مرکز کاردرمانی در پاسداران و به عبارت بهتر عنوان بهترین مرکز کاردرمانی تهران آماده ارائه خدمات به افرادی که به نوعی دچار آسیب

جسمی،ذهنی و روانی هستند را دارد.

اگر نیاز به خدمات کاردرمانی در پاسداران را دارید میتوانید با تماس بگیرید.